Prof. Dr. Kemal Öztemel
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Kariyer Kararsızlığı ile Mesleki Karar Verme Öz Yetkinlik ve Kontrol Odağı Arasındaki İliºkiler
K Öztemel
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2), 459-477, 2012
662012
Testing the Validity of the Emotional and Personality-Related Career Decision-Making Difficulties Questionnaire in Turkish Culture
K Oztemel
Journal of Career Development 40 (5), 390-407, 2013
252013
Career Indecisiveness of Turkish High School Students: Associations With Personality Characteristics
K Öztemel
Journal of Career Assessment 22 (4), 666-681. doi:10.1177/1069072713515630, 2014
222014
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARAR VERME GÜÇLÜKLERİNİN YORDAYICILARI OLARAK ALGILANAN SOSYAL DESTEK ve CİNSİYET
K Öztemel
Türk Eğitim bilimleri dergisi 11 (3), 241-257, 2013
222013
An Investigation of Career Indecision Level of High School Students: Relationships with Personal Indecisiveness and Anxiety.
K öZTEMEL
Online Journal of Counseling & Education 2 (3), 2013
212013
Kendini ayarlama becerilerini algılamaları farklı öğretmenlerin rehberlik anlayıºlarının bazı değiºkenler açısından incelenmesi
K Öztemel
Unpublished master’s thesis), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2000
182000
Teknik Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin İncelenmesi
K Öztemel
Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi 13 (4), 2010
162010
Examining the relationships between Facebook intensity, fear of missing out, and smartphone addiction
Z Traº, K Öztemel
Addicta 6, 91-113, 2019
13*2019
Facebook Yoğunluğu Ölçeği’nin (FYÖ) Türkçe’ye uyarlanması: Faktör yapısı ve güvenirliğinin incelenmesi
Z Öztemel, K. & Traº
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 15 (2), 91-101, 2017
82017
Duygusal ve kiºilik iliºkili kariyer karar verme güçlükleri ölçeği’nin kısa formu
K Öztemel
Türk Psikolojik Danıºma ve Rehberlik Dergisi 5 (42), 2014
72014
The predictive role of happiness, social support, and future time orientation in career adaptability
K Öztemel, E Yıldız-Akyol
Journal of Career Development, 0894845319840437, 2019
62019
Ergenlerin çalıºma anlayıºının yordayıcıları
K Öztemel, G Yüksel
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (1), 205-226, 2011
52011
Ergenlerin çalıºma anlayıºının incelenmesi
K Öztemel
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2009
42009
Zorbalıkta seyirci müdahale ölçeği’nin (zsmö) Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalıºması
NK Demirbaº, K Öztemel
Türk Psikolojik Danıºma ve Rehberlik Dergisi 9 (54), 965-985, 2019
32019
Role of Problematic Internet Use, Sense of Belonging and Social Appearance Anxiety in Facebook Use Intensity of University Students.
Z Tras, K Öztemel, UB Baltaci
International Education Studies 12 (8), 1-10, 2019
32019
Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeğinin Genç Yetiºkin Örnekleminde Faktör Yapısının veGüvenirliğinin İncelenmesi
F BACANLI, K ÖZTEMEL
32017
Five-Factor Personality Characteristics and Self-Esteem as Predictors of Personal Indecisiveness
K Öztemel
Hacettepe University Journal of Education 31 (1), 112-124, 2016
32016
Ergenlerin Çalısma Anlayısının Yordayıcıları
K ÖZTEMEL, G YÜKSEL
22011
Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk, Yalnızlık ve Sabır Düzeyleri Arasındaki İliºkinin İncelenmesi
T Zeliha, K Öztemel, M Koçak
OPUS Uluslararası Toplum Araºtırmaları Dergisi 15 (22), 878-894, 2020
12020
Facebook Yoğunluğunun Bazı Kiºilik Özellikleri ile İliºkisi
K ÖZTEMEL, T Zeliha
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 17 (1), 121-139, 2019
12019
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20