Urmăriți
Mariusz Kowalski
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Geografia wyborcza Polski. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989-1998
M Kowalski
Warszawa: IGiPZ PAN, 2000
132*2000
Księstwa Rzeczpospolitej: państwo magnackie jako region polityczny
M Kowalski
IGiPZ PAN, 2013
45*2013
Polaryzacja zachowań wyborczych w Polsce jako rezultat cywilizacyjnego rozdarcia kraju
M Kowalski
Przestrzeń wyborcza Polski, Warszawa: PTG, PAN IGiPZ, 11-48, 2003
452003
Wileńszczyzna jako problem geopolityczny w XX wieku
M Kowalski
Problematyka geopolityczna ziem polskich, Warszawa: Instytut Gospodarki i …, 2008
332008
Zarys problemów związanych z uwarunkowaniami zróżnicowań przestrzennych wyników sprawdzianu dla uczniów szkół podstawowych w 2002 r
J Bański, M Kowalski, P Śleszyński
Polska Akademia Nauk–Instytut Geografii i rzestrzennego Zagospodarowania im …, 2002
29*2002
Wyznanie a preferencje wyborcze mieszkańców Białostocczyzny (1990–1997)
M Kowalski
Przegląd Geograficzny 70 (3-4), 269-282, 1998
211998
Regionalne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989-2001
M Kowalski
Biuletyn PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2004
192004
Kulturowe uwarunkowania stosunków polsko-litewsko-białoruskich,[w:] Kitowski J.(red.)
M Kowalski
Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej, 77-88, 1999
171999
Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi= Electoral behaviour of Poland’s rural population
J Bański, M Mazur, M Kowalski
Przegląd Geograficzny 81 (4), 483-506, 2009
152009
Problems of Socio-Spatial Development in Central Distriets of Warsaw
M Kowalski, P Śleszyński
Discussion Papers, 107-126, 2006
152006
Przestrzeń wyborcza Polski
M Kowalski
152003
Państwo magnackie w strukturach polityczno-administracyjnych Rzeczpospolitej Szlacheckiej na przykładzie Ordynacji Zamojskiej= The magnate lordship in the political …
M Kowalski
Przegląd Geograficzny 81 (2), 173-203, 2009
132009
Uwarunkowania zachowań wyborczych w województwie słupskim
M Kowalski, P Śleszyński
Dokumentacja Geograficzna, 2000
132000
Cykle pokoleniowe w czasie i przestrzeni= Generation cycles in time and space
M Kowalski
Przegląd Geograficzny 88 (4), 489-510, 2016
122016
SPATIAL DIFFERENCES IN VOTING BEHAVIOUR AMONG INHABITANTS OF RURAL POLAND, AS EXEMPLIFIED BY PARLIAMENTARY ELECTIONS IN THE PERIOD
J Bański, M Kowalski, M Mazur
Geographical Journal 64 (2), 91-109, 2012
112012
The Early Mediaeval Slav-German border (Limes Sorabicus) in the light of research into Y-chromosome polymorphism in contemporary and historical German populations
M Kowalski
Geographia Polonica 93 (4), 569-596, 2020
92020
MIGRACJE POLAKÓW DO NIEMIEC W ŚWIETLE CZĘSTOTLIWOŚCI WYSTĘPOWANIA NAJBARDZIEJ POPULARNYCH POLSKICH NAZWISK.
M KOWALSKI, P ŚLESZYŃSKI
Przeglad Zachodni, 2010
92010
Wileńszczyzna–region pogranicza litewsko-białorusko-polskiego
M Kowalski
W: A. Szerląg (red.), Wileńszczyzna małą ojczyzną. Wrocław: Wydawnictwo Atut, 2010
9*2010
Ethnical diversity and regional development of eastern borderland regions in Poland, Lithuania and Latvia
M KOWALSKI, J SOLON
KOMORNICKI, T., CZAPIEW SKI, KŁ, JAWORSKA., B.(eds.), Territorial dilemmas …, 2008
92008
Zachowania wyborcze ludności wiejskiej a sytuacja społeczno-ekonomiczna wsi-identyfikacja procesów
M Kowalski
Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, 131, 2004
92004
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20