BÜLENT DİLMAÇ, Prof. Dr.
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Psychological needs as a predictor of cyber bullying: A preliminary report on college students.
B Dilmac
Educational Sciences: Theory and Practice 9 (3), 1307-1325, 2009
3412009
Bir grup fen lisesi öğrencisine verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması
B Dilmaç
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
2172007
Değerler eğitimi
K Ulusoy, B Dilmaç
Ankara: Pegem Akademi, 2012
1902012
İlköğretim öğrencilerine insani değerler eğitimi verilmesi ve ahlaki olgunluk ölçeği ile eğitimin sınanması
B Dilmaç
Marmara Üniversitesi, 1999
1681999
Öğretmen adaylarının değer algılarının farklı değiºkenler açısından incelenmesi
B Dilmaç, H Bozgeyikli, Y Çıkılı
Değerler Eğitimi Dergisi 6 (16), 69-91, 2008
1632008
Değerler Eğitimi
S Dilmaç
Eğitimde Pozitif Psikoloji Uygulamaları, 405-433, 2015
145*2015
Coping with stress and trait anxiety in terms of locus of control: A study with Turkish university students
C Arslan, B Dilmaç, E Hamarta
Social Behavior and Personality: an international journal 37 (6), 791-800, 2009
1172009
Üniversite öğrencilerinin öz-anlayıºıları ile değer tercihlerinin incelenmesi
B Dilmaç, M Deniz, ME Deniz
Değerler Eğitimi Dergisi 7 (18), 9-24, 2009
1002009
YÖNETİCİADAYI ÖĞRETMENLERİN ÖZYETERLİK ALGILARI VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ
H IZGAR, B DİLMAÇ
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 437-446, 2008
802008
Sanal zorbalığı yordayan psikolojik ihtiyaçlar: Lisans öğrencileri için bir ön çalıºma
B Dilmaç
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 9 (3), 1291-1325, 2009
772009
ݺ ve yaºam doyumu: Konya Emniyet Müdürlüğü alan araºtırması
R Yiğit, B Dilmaç, ME Deniz
Polis Bilimleri Dergisi 13 (3), 1-18, 2011
752011
Parental attitudes as a predictor of cyber bullying among primary school children
B Dilmaç, D Aydoğan
World Academy of Science, Engineering and Technology 67, 167-171, 2010
672010
Türkiye’de öğrenim gören Türk ve akraba topluluk öğrencilerinin stres kaynakları, baºa çıkma tarzları ile ruh sağlığı arasındaki iliºki üzerine bir araºtırma
M Otrar, H Ekºi, B Dilmaç, A ªirin
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 2 (2), 473-506, 2002
592002
Values as a predictor of cyber-bullying among secondary school students
B Dilmaç, D Aydoğan
International Journal of Social Sciences 5 (3), 185-188, 2010
582010
Engelli çocuğa sahip olan ebeveynlerin durumluk-sürekli kaygı ve yaºam doyumlarının incelenmesi
ME Deniz, B Dilmaç, OT Arıcak
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 6 (1), 953-968, 2009
542009
Değerler eğitiminde temel tartıºmalar ve temel yaklaºımlar
B Dilmaç, H Ekºi
İlköğretmen Eğitimci Dergisi 14, 21-29, 2007
542007
İnsani değerler eğitimi programı
A Kulaksızoğlu, B Dilmaç
Eğitim Bilimleri Dergisi, 2000
502000
MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN YAªAM DOYUMLARI VE BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ
B Dilmaç, E Halil
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 279-289, 2008
492008
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZNEL İYİ OLMA VE KARAR VERME STİLLERİNİN İNCELENMESİ
B DİLMAÇ, H BOZGEYİKLİ
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (1), 2009
472009
Analysing the Trait Anxiety and Locus of Control of Undergraduates in Terms of Attachment Styles.
B Dilmac, E Hamarta, C Arslan
Educational Sciences: Theory and Practice 9 (1), 143-159, 2009
472009
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20