Urm„riți
Ma≥gorzata Blaszke
Ma≥gorzata Blaszke
Adres„ de e-mail confirmat„ pe zut.edu.pl
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Economic consequences of adopting local spatial development plans for the spatial management system: The case of Poland
P ¶leszyŮski, M Nowak, P Sudra, M Za≥Íczna, M Blaszke
Land 10 (2), 112, 2021
252021
Spatial policy in cities during the Covid-19 pandemic in Poland
P ¶leszyŮski, M Nowak, M Blaszke
TeMA-Journal of Land Use, Mobility and Environment 13 (3), 427-444, 2020
172020
The Role of Spatial Plans Adopted at the Local Level in the Spatial Planning Systems of Central and Eastern European Countries
M Nowak, AI Petrisor, A Mitrea, KF KovŠcs, G Lukstina, E JŁrgenson, ...
Land 11 (9), 1599, 2022
112022
Investments in Renewable Energy Sources in the Concepts of Local Spatial Policy: The Case of Poland
M Blaszke, M Nowak, P ¶leszyŮski, B Mickiewicz
Energies 14 (23), 7902, 2021
112021
The applicability of the Gini coefficient for analyses of real estate prices
J Brzezicka, M Gross, K KobyliŮska
World of Real Estate Journal 1 (111), 4-15, 2020
62020
Spatial Management Systems in Ghana and Poland-Comparison of Solutions and Selected Problems
M Nowak, D Gagakuma, M Blaszke
¶wiat Nieruchomo∂ci, 59-77, 2020
62020
The COVID-19 pandemic and the directions of changes in the polish spatial management system
M Nowak, M Blaszke
Organizacja i ZarzĪdzanie: kwartalnik naukowy, 2020
32020
Przeznaczenie i renta planistyczna w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
J Kie≥ducki, M Blaszke
¶wiat Nieruchomo∂ci, 17-24, 2019
32019
Rynek nieruchomo∂ci rolnych na obszarach chronionych
M Blaszke
Studia i Prace WNEiZ US, 99-112, 2018
32018
Korzystanie z nieruchomo∂ci rolnych na obszarach chronionych w ocenie uŅytkownikůw tych nieruchomo∂ci
M Blaszke
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc≥awiu, 46-58, 2018
32018
Ratio of Biologically Vital Area in Local Spatial Plans as an Instrument of Green Infrastructure Creation in Single-and Multi-Family Residential in Small and Medium-Sized Towns†…
B Szulczewska, M Blaszke, R Giedych, E Wůjcik-Gront, P Legutko-Kobus, ...
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddzia≥u Polskiej Akademii Nauk w†…, 2022
22022
The role of administrative courts in shaping the content of local spatial development plans in Poland
I Fory∂, M Blaszke
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2021
22021
Public purpose investments in voivodeship spatial development plans as an expression of regional spatial policy
M Blaszke, I RĪcka, M Nowak, O Buzu
¶wiat Nieruchomo∂ci 4, 110, 2019
22019
Spů≥dzielnie mieszkaniowe. Problemy ekonomiczne i spo≥eczne w okresie przekszta≥ceŮ w≥asno∂ciowych
T Skotarczak, M Blaszke
Difin SA, 2016
22016
Baza hotelowa jako element potencja≥u turystycznego miasta Szczecin
M Blaszke, T Skotarczak
Europa Regionum 24, 39-48, 2015
22015
Selected Characteristics of Municipalities as Determinants of Enactment in Municipal Spatial Plans for Renewable Energy Sources—The Case of Poland
M Blaszke, I Fory∂, MJ Nowak, B Mickiewicz
Energies 15 (19), 7274, 2022
12022
Impact of legislative changes on agricultural property trading
M Blaszke
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc≥awiu 64 (8), 5-19, 2020
12020
Zintegrowane planowanie rozwoju a lokalna polityka przestrzenna
MJ Nowak, M Blaszke
SamorzĪd Terytorialny, 7-17, 2020
12020
Regional Development as a Determinant of Spatial Policy Tools
M Nowak, P Mickiewicz, M Blaszke, AI Kostyaev
World of Real Estate Journal 110 (4), 65-76, 2019
12019
UŅytkowanie nieruchomo∂ci w gospodarstwach po≥oŅonych na obszarach chronionych w latach 2013-2015
T Skotarczak, M Blaszke
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 5-17, 2019
12019
Sistemul nu poate realiza operația Ón acest moment. őncercați din nou mai t‚rziu.
Articole 1–20