Urmăriți
Janina Kotlińska
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
J Kotlińska
Wydział Prawa i Administracji UAM, 2009
382009
Finansowe aspekty gospodarki nieruchomościami komunalnymi w Polsce:(na przykładzie dużych miast)
J Kotlińska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009
192009
Rozwój gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego a zakres realizowanych przez nie zadań
J Kotlińska
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 42, 147-160, 2012
152012
Finanse JST w nowych regułach zadłużeniowych
J Kotlińska
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 49-62, 2014
132014
Luka podatkowa w podatku od towarów i usług w Polsce
J Kotlińska, B Peek
Roczniki Ekonomii i Zarządzania 9 (4), 7-28, 2017
122017
Wieloletnia prognoza finansowa–jak rozumieć przepisy ustawowe, aby je prawidłowo stosować
K J.
Finanse Komunalne 10, 4, 2010
12*2010
Nieruchomości komunalne jako dobra publiczne i rynkowe w Polsce: możliwości, przyczyny, uwarunkowania i dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych
J Kotlińska
Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2016
92016
Edukacja w gminie–wymiar organizacyjny i finansowy
J Kotlińska
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 296-322, 2016
92016
Finansowe aspekty gospodarki nieruchomościami komunalnymi w Polsce
J Kotlińska
UE, Poznań, 2009
92009
Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomosci a rozwoj lokalny
J Kotlinska, MJ Nowak
Studia regionalne i lokalne, 105-122, 2010
72010
Podział dochodów publicznych między państwo a samorząd terytorialny
J Kotlińska
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 8, 34-52, 2015
62015
The result of the LGU budget in the context of the mission of local governments
J Kotlińska
Studia Regionalne i Lokalne 19 (71), 26-47, 2018
52018
Środki publiczne dla niepublicznych przedszkoli
J Kotlińska
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 261-276, 2012
52012
Limity zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce-stan obecny i proponowane kierunki zmian
S Kańduła, J Kotlińska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1203, 2008
52008
„Informacja o stanie mienia komunalnego dokumentem wspomagającym proces zarządzania nieruchomościami komunalnymi”
J Kotlińska
Finanse Komunalne, 62-73, 2005
52005
Racjonalizowanie gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie informacji o przepływach finansowych
J Kotlińska
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 83 (3), 253-268, 2021
42021
Household consumption and VAT revenue in Poland
ZAB Janina Kotlińska, Marian Żukowski, Paweł Marzec, Jarosław Kuśpit
European Research Studies Journa 23 (Special Issue 2), 580-605, 2020
4*2020
Wpływ lokalizacji gminy na wielkość i strukturę dochodów podatkowych
J Kotlińska
Wpływy podatkowe jednostek samorządu terytorialnego i czynniki je kształtujące, 2019
42019
Wpływ władz lokalnych na poprawę jakości życia mieszkańców danego terenu
J Kotlińska
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 259-277, 2018
42018
Sprzedaż majątku samorządowego w kontekście limitu zadłużenia i zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
J Kotlińska
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 47 (2), 43-59, 2013
42013
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20